Naujienos

 

Gėrimų pramonės įmonės spręs taros surinkimo ir eksporto problemas

2013 Spalio 16d.

Efektyvesnis taros atliekų surinkimas ir paspirtis eksportuotojams – tai dvi svarbios temos, kurias šiuo metu analizuoja gėrimų pramonę vienijantis ABBI („Alliance of Baltic Beverage Industry“) klasteris


Klas­te­ry­je da­ly­vau­jan­čios įmo­nės tar­sis, ko­kių spren­di­mų ga­li pa­siū­ly­ti pre­ky­bos cen­trams ir Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai, sie­kian­čiai, kad gė­ri­mų ta­ros su­rin­ki­mas vyk­tų efek­ty­viau. At­ski­ros įmo­nės to­kių spren­di­mų pa­siū­ly­ti ne­ga­li – tai pa­da­ry­ti ga­li tik su­si­vie­ni­ju­si pra­mo­nė kar­tu su pre­ky­bos tink­lais ir val­džios atstovais. Ar­ti­miau­siu me­tu klas­te­ry­je vei­kian­tys par­tne­riai ža­da pa­siū­ly­ti sa­vo idė­jų, kaip ta­ros su­rin­ki­mą pa­da­ry­ti pa­pras­tes­nį.

 

Ki­ta svar­bi te­ma, ku­rią ke­ti­na ana­li­zuo­ti su­si­vie­ni­ji­mo par­tne­riai, yra eks­por­tas ir jo plė­tros ga­li­my­bės. Ke­ti­na­ma kur­ti eks­por­tuo­to­jų ir eks­por­to spe­cia­lis­tų klu­bą, ku­ria­me bū­tų ap­ta­ria­mos su eks­por­tu su­si­ju­sios ak­tua­li­jos, prob­le­mos, da­li­ja­ma­si kon­tak­tais. Lie­tu­vos gė­ri­mų eks­por­tuo­to­jų nė­ra daug: di­džio­ji da­lis gė­ri­mų pra­mo­nės eks­por­tuo­ja tik epi­zo­diš­kai. Ta­čiau di­de­lę eks­por­to pa­tir­tį tu­ri ki­tos pra­mo­nės ša­kos, pa­vyz­džiui, mė­sos, pie­no, grū­dų, to­dėl ti­ki­ma­si, kad jų pa­tir­tis pa­dės at­si­ties­ti ir gė­ri­mų eks­por­tuo­to­jams.

 

„Klas­te­rių kul­tū­ra Lie­tu­vo­je ne­se­na, ta­čiau pa­ti idė­ja ir jos plė­to­ji­mas yra la­bai tei­gia­mas da­ly­kas. Klas­te­riai Lie­tu­vo­je vie­ni­ja įmo­nes, ku­rių bend­ra apy­var­ta sie­kia iki 10 mlrd. li­tų per me­tus, tai yra apie 9 proc. Lie­tu­vos bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to. Aps­kri­tai žo­dis „klas­te­ris“ žy­mi įmo­nių bend­ra­dar­bia­vi­mą. Lie­tu­vos rin­ka yra ma­ža, tad, ypač kal­bant apie eks­por­tą, ge­riau yra bend­ra­dar­biau­ti, kar­tu siek­ti tiks­lų, o ne ko­vo­ti tar­pu­sa­vy­je“, – sa­kė klas­te­rio pre­zi­den­tas Ro­mas Apuls­kis.

 

Prie klas­te­rio yra pri­si­jun­gę ne­ma­žai gė­ri­mų pra­mo­nės ir su ja su­si­ju­sių įmo­nių. Su­si­vie­ni­ji­me da­ly­vau­ja ir ta­ros ga­min­to­jai, at­lie­kų tvar­ky­to­jai, lo­gis­ti­kos įmo­nės. At­si­ra­dęs ne­for­ma­lus bend­ra­vi­mas, pa­si­ti­kė­ji­mas lei­džia leng­viau spręs­ti vers­lo klau­si­mus, su­da­ro są­ly­gas at­sto­vau­ti vie­nin­gus in­te­re­sus ir kur­ti bend­rus pro­jek­tus. Bend­ra­dar­bia­vi­mas kei­čian­tis pa­tir­ti­mi ir pa­de­dant vie­ni ki­tiems pa­leng­vi­na vers­lo pro­ce­sus nuo lo­gis­ti­kos iki ga­my­bos ir tech­no­lo­gi­jų pri­tai­ky­mo. Klas­te­rio įmo­nių at­sto­vai pri­pa­žįs­ta, kad ma­žo­je rin­ko­je į kon­ku­ren­tą ga­li­ma žiū­rė­ti prieš­iš­kai tik tol, kol jo ne­pa­žįs­ti, o su­si­pa­ži­nus pa­aiš­kė­ja, jog la­biau ver­ta bend­ra­dar­biau­ti. Prie pa­žan­ges­nės vers­lo rai­dos pri­si­de­da ir Kau­no tech­no­lo­gi­jų uni­ver­si­te­tas, tu­rin­tis mo­der­nias ana­li­ti­nes la­bo­ra­to­ri­jas, ban­do­mo­sios ga­my­bos pa­da­li­nį. Šiais lai­kais, kai dau­ge­lis žmo­nių yra lin­kę rink­tis kuo pa­ti­ki­mes­nius, mak­si­ma­liai ne­kenks­min­gus, eko­lo­giš­kus pro­duk­tus, uni­ver­si­te­to teo­ri­nių ži­nių ba­ga­žas bei ty­ri­mai yra itin svar­būs.© Visos teisės saugomos ABBI Beverage cluster